Ramillies - Fanny Lantreibecq: 50.640449, 4.857951